Gia công mỹ phẩm

Gia công mỹ phẩm thực chất là một hoạt động thương mại giữa hai bên là bên nhận gia công và bên đặt gia công. Hiểu một cách đơn giản, bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hay toàn bộ những nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hay nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

Địa chỉ: N10 đường 79, phường Phước Long B , TP. Thủ Đức

Phone: 0962405024

Email: giacongreal@gmail.com

Tags: #giacongreal #gacongmypham

Website: https://giacongreal.com/gia-cong-my-pham/

Mainsite: https://giacongreal.com/

Google Site: https://sites.google.com/view/giacongmypham1/giacongmypham

Social:

http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?giacongmypham

https://www.longisland.com/profile/giacongmypham1

https://addwish.com/giacongmypham

https://notionpress.com/author/416106#

http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/giacongmypham1


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-21 (木) 23:46:34 (37d)