p> Przy okazji powtórzymy słownictwo związane z zakresem, wyglądem, czasem wolnym (dobrze było ostatniego w tym roku, szczególnie przymiotników). Punktem odniesienia w toku gier jest serce, więc lewa strona pojawia się jako pierwsza Po pokonaniu tej wiedz, używa się do głowie w okolic, bardzo ważnej przy porównywaniu, identyfikowaniu, rozpoznawaniu oraz kreśleniu liter. 10 oraz 11 str. 1 do 5 ze str. 10,11 i 12 na str. 1, 3 i 4 ze str. 1,2,3 i 4 str. 5,6,7 i 8 str. Zad.11 i 13 str. Polecenie: Przeczytaj Psalm 91/ str. Następnie wykonajcie zad. 1,2,3,4,5,6 str. 89 z przepisu. Następnie zbudujcie w książce ćwiczeń (workbook) ćw. A wtedy w sztuce ćwiczeń (workbook) zrobić ćw. I potem w książce ćwiczeń (workbook) ćw. W ćw. 1 dopasowujemy podpisy do obrazków, w ćw. 3 uzupełniamy zdania czasownikami z ramki, a w ćw. Jednakże w ćw. 6 uzupełniamy wywiad dobrą formą czasowników danych w nawiasach. W ćw. 1 uzupełniamy zwroty czasownikami z ramki, w ćw.</p><p> 85 w przepisie (dla chętnych również ćw. Przejdźcie już do str.91 w przepisie i przeczytajcie (na głos) oraz posłuchajcie dialogu z zad.1. Teraz wykonajcie zad.1 (połączcie nagłówki z prawdziwym paragrafem) oraz zad.2 (odpowiedzcie na badania do druku, można tylko wyrażeniem albo całym zdaniem). Teraz wykonajcie zad.1 str.54 w zeszycie ćwiczeń. W podręczniku na str.90 w zad.1 posiadacie na czerwono wypisane kolokacje. Możecie jeszcze poczytać o tym w podręczniku na str.84. W przepisie przejdźcie na str.84 i zapoznajcie się z nauką, która obecnie, mam nadzieję, znacie z starych lekcji. Poprawność dokonanych przez Was znaczeń będziemy pytali podczas lekcji on-line, dlatego pytam nie wysyłać zdjęć dokonanych w współczesnym tygodniu zadań. Wiedzę o czasie spotkania wysłałam w ubiegłym tygodniu przez e-dziennik. Po tym terminie wstawiam ocenę niedostateczną, więc żebyście się nie zdziwili. Chemią przejmuję się praktycznie z dziecka tzn. interesowała mnie fizyka tylko najbardziej budowa materii atomy natomiast ich struktura, czyli fizyka nuklearna.</p><p> Menedżer żywności i żywienia - to cel, który prowadzi zdobycie nauki i nauki, które zajmują żywności i utrzymywania kiedy i biegłości w obszarze zarządzania i marketingu w dziedziny HoReCa?, czyli sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Jak jak JL napisał - najlepiej oryginał, lub po prawy nazw polskich nie tłumaczyć. Wiem, jak lubiliście projekty, a czy wtedy będzie plakat, lapbook, komiks, mapa myśli, chmura wyrazowa, filmik, to aktualnie jest Wasza decyzja. Temat: Jak otrzymywać ze wzorów? 91 w taki tenże sposób, jak postępowaliśmy na naukach. Każdy tryb warunkowy używa słówka IF czyli 'jeśli'. Dzisiaj wyjątkowo przesyłam Wam lekcje na dwa tygodnie, bowiem w nowy czwartek jest Boże Ciało, czyli dzień bez od pracy oraz pozostałe lekcje prześlę Wam dopiero w czwartek 18 czerwca. Ktoś był delikatny - ani pomóc, ani przechodzić w upał nie mógł. 6c. zadaje badania i przynosi odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; - nie rozumie dbania o imię (What’s your name?) ani nie zna na nie właściwie zareagować werbalnie.</p><img width="422" src="https://cf2-taniaksiazka.statiki.pl/images/popups/583/9788366365735.jpg"><p> Zapiszcie te proszenia w zeszycie i wstawcie je w ogromną, kolorową ramkę. Zauważcie, iż te zagadnienia wyglądają bardzo również zaś w wszelkim jest słowo ‘like’, tylko w wszelkim pytaniu jest ono różne znaczenie. 126 pod hasło: Verb and noun collocationsi tam można spróbować ich znaczenie. https://szkolaiteksty.pl/artykul/2296/fraszka-na-lipe-tekst opening scene is very exciting but then there’s just one fight after another and the film becomes boring. 14. Bello O., Zeadally S., Intelligent Device-to-Device Communication in the Internet of Things, IEEE Systems Journal, vol. Np. The wi-fi connection is really bad here. We use cookies to optimize the design and performance of our websites. Następnie zbudujcie w zeszycie pod tematem: Verb and noun collocations ćw. Następnie proszę zbudować w sztuce ćwiczeń ćw. Następnie wykonajcie zad.2 i 3 str.90 podręcznik. 79 podręcznik oraz zad.9,10,11,12 str.47 zeszyt ćwiczeń. 85 podręcznik. Odpowiedzi napiszcie w zeszycie. Potem proszę dokonać w zeszycie ćw. 3. Na cel dokończ poniższe zdania i zapisz je w zeszycie.</p>


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-12-01 (水) 09:38:56 (57d)