Tranh trúc chỉ là nghệ thuật tranh trúc dân gian truyền thống đc làm từ trúc.Vách ngăn phòng thờ tranh trúc chỉ nghĩa là tranh trúc chỉ sẽ đc lồng vào vách ngăn nhằm mục đích giữ bức tranh mà vẫn giữ đc tính năng ngăn phòng. Tranh trúc chỉ là nghệ thuật tranh trúc dân gian truyền thống cuội nguồn được làm từ trúc.Vách ngăn phòng thờ tranh trúc chỉ nghĩa là tranh trúc chỉ sẽ được lồng vào vách ngăn nhằm mục tiêu mục đích giữ bức tranh mà vẫn giữ được chức năng ngăn phòng. Không gian phong thủy trong nhà đc ưu tiên số một chính là phòng thờ. Phòng thờ, phòng khách, phòng ngủ là những công trình tiết minh. Vách ngăn phòng khách and phòng thờ là phương án để ngăn nhữngh các công trình tiết minh tránh khỏi xung đột công năng phòng. Hiện nay thì rất nhiều người sống trong căn hộ chung cư thường khó khăn khi tìm địa điểm thờ tự vì những loại trừ về mặt hiện tích của căn hộ. Chuyên gia phong thủy sẽ tư vấn chỉa sẻ quy ví một số trong những chú ý khi kết hợp phòng khách và phòng thờ bằng vách ngăn phòng khách & phòng thờ trong khoảng không chung cư. Khi bài trí khoảng không thờ tự, không gian tâm linh với phòng khách các bạn tránh không gian tâm linh Color quá nổi bật đối với các đồ nội thất trong khoảng không phòng khách. Tránh bài trí không khí thờ tự bị các hệ thống như dầm xà cột của phòng khách khi đè lén lên hoặc là bản thân mỗi bọn họ cũng cần lưu ý đến cái việc bài trí làm sao cho khoảng không thờ tự tức là ban thờ tránh bị những ánh sáng dương quan của ban công cũng như là khối khối hệ thống phòng khách soi rọi ando ban thờ nếu mà phòng khách qua sáng các FAN có rèm hoặc vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng thờ để làm sao cho phòng thờ có khoảng ánh sáng cân xứng vừa phải để chiếm hữu thể tụ đc lưu khí. http://hirarira.net/hirarira_wiki/index.php?dosondragonocean10 http://www.magcloud.com/user/dosondragonocean https://wiki.ken-show.net//index.php?dosondragonocean30


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 00:37:48 (42d)