Τα Φοιτητικά Σπίτια Θεσσαλονίκης είναι διαμερίσματα που απευθύνονται σε φοιτητές για την στέγαση τους καθόλου την διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων. https://thessfoititikospiti.gr/ σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χωρίς να μεσολαβεί κάποιος μεσάζον ή μεσίτης και είναι ανακαινισμένα,είναι μόλις 400μ από το ΑΠΘ και τα πανεπιστήμια όπως το Παμάκ.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-26 (火) 17:20:58 (31d)