Shophouse Hillside The Center Phú Quốc trực thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tại tổ hợp “thị trấn Địa Trung Hải”. Dự án bao gồm các căn shophouse được thiết kế đồng bộ 05 tầng theo cảm hứng của kiến trúc Taornami, Italia. Đây được xem là dòng sản phẩm mang tính đột phá tại trung tâm vui chơi giải trí Ga đi cáp treo An Thới, các căn shophouse được thiết kế chiều ngang tối thiểu 8m. Website: https://batdongsan.kiengiang.vn/shophouse-hillside-the-center-phu-quoc/ Điện thoại: 0941235578

#shophousethecenter #shophousehillsidethecenter #shophousethecenterphuquoc #shophousehillside #shophousethecenterhillside


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-22 (金) 13:11:46 (40d)