https://vitalmutfak.com/category/endustriyel-mutfak-malzemeleri fırınlar, ısıl işlem işlemlerinin gerçekleştirildiği ve hammaddelerin yüksek sıcaklıklarda katı ve sıvı halde işlendiği fırınlardır. Endüstriyel fırın basitçe tanımlanacak olursa endüstriyel faaliyetlerde kullanılan fırındır. İçerisine yüklenen malzemeyi ısıtarak proses sıcaklığına yükselten ve belirtilen süre boyunca bu sıcaklıkta tutan ünitelerdir. Endüstriyel faaliyetler birçok alanda gerçekleşebilir. Endüstriyel faaliyetler arasında cam eritme, çimento üretimi, demir ve çelik endüstrisi, seramik üretimi ve kireç üretimi sayılabilir. Endüstriyel fırınlar, imalatın yapıldığı hemen hemen tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Cam, seramik, metal, gıda işleme gibi birçok endüstride kullanılan fırınlar, sektörlerden artan talep ile artmaya devam ediyor. Endüstriyel fırınlarda artan enerji verimliliği, artan piyasa faaliyetine yol açar.Endüstriyel Fırının Bilinmeyen ÖzellikleriEndüstriyel fırınlar gerekli enerjiyi katı, sıvı veya gazlarla istenilen sıcaklığı sağlayabilirler. Burada en önemli şey bu sıcaklığı istenilen süre boyunca korumaktır. Bu nedenle refrakter malzemelerle inşa edilmiştir. Refrakter malzemeler, yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve ısıyı emmeden fırına geri yansıtabilen malzemeler olarak tanımlanır. Bu sayede kullanılan malzemelerin özelliklerine bağlı olarak istenilen sıcaklığa ulaşmak ve belirtilen süre boyunca muhafaza etmek mümkündür. Sıcaklık ve atmosfer kontrolü bu konuda endüstriyel fırınlar için en önemli konulardan biridir. Dış mekan sistemlerine göre daha yüksek çalışma sıcaklıklarına ulaşan endüstriyel fırınlar, sıcaklık, fonksiyon, yakıt türü ve yakma tekniğindeki değişikliklere göre farklı tip ve tiplerde tasarlanabilmektedir.

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-26 (火) 23:48:51 (36d)